Välj en sida

Karin Åsebring
Psykoterapi & konsultation

Karin Åsebring
Psykoterapi & konsultation

erbjuder kortare eller längre kontakt i form av stödsamtal och psykoterapi till barn och deras närstående, ungdomar, unga vuxna och vuxna. Jag är fil. kand beteendevetare och legitimerad psykoterapeut, specialiserad inom barn-, ungdom- och föräldrapsykoterapi.

Mottagning i Eskilstuna.

erbjuder kortare eller längre kontakt i form av stödsamtal och psykoterapi till barn och deras närstående, ungdomar, unga vuxna och vuxna. Jag är fil. kand beteendevetare och legitimerad psykoterapeut, specialiserad inom barn-, ungdom- och föräldrapsykoterapi. Mottagning i Eskilstuna.

Vad jag erbjuder

Vad jag erbjuder

Påfrestningar i livet kan ta sig olika uttryck och i varierande grad upplevas svåra att hantera på egen hand. Ibland kan det vara till stor hjälp att söka professionellt stöd. Till Karin Åsebring Psykoterapi & konsultation kan du vända dig med lättare eller mer genomgripande problematik, för både kortare och längre samtalskontakter. Min terapeutiska inriktning vilar på psykodynamisk grund med inslag av kognitiva beteendeterapeutiska och pedagogiska metoder. Jag värnar om trygghet i den terapeutiska relationen och om följsamhet inför olikheter i personliga förutsättningar och behov.

Jag erbjuder

Psykoterapi

Det finns olika skäl till att människor söker psykoterapi, men några vanliga orsaker är:

 • Livskriser
 • Nedstämdhet
 • Oro och ångest
 • Relationsproblem
 • Bristande självkänsla
 • Stress
 • Arbetsrelaterade problem
 • Personlig utveckling

Hur går det till?

En långtidspsykoterapi kan pågå från några månader till flera år och ger utrymme för en mer genomgripande självutveckling och bearbetning av problem och konflikter som du upplever i din aktuella livssituation. Vi träffas regelbundet, oftast en till två gånger i veckan, men även glesare kontakter kan förekomma.

En korttidspsykoterapi är tidsbestämd och brukar omfatta 10-20 samtal. Målformuleringen med terapin blir mer begränsad till ett specifikt problemområde.

En psykoterapi inleds alltid med två-tre orienterande samtal. Vi har då möjlighet att tillsammans undersöka och komma överens om psykoterapi hos mig kan vara till hjälp för dig.

Psykoterapi på psykodynamisk grund innebär ett nära samarbete mellan psykoterapeut och klient inom ramen för en trygg relation. Terapin sker inom fastställda ramar i form av samarbetskontrakt vad gäller mål för terapin, tider och frekvens för samtal samt arvode.

Barn- och ungdomspsykoterapi

Skäl till att söka stöd eller psykoterapi för barn och unga kan vara symtom eller reaktioner uttryckt i oro, nedstämdhet, relationssvårigheter, utagerande beteende och/eller krisreaktioner efter traumatiska upplevelser. Terapin anpassas till barnets och ungdomens förutsättningar och behov och kan pågå under kortare eller längre tid.

För barn upp till 12 år erbjuder jag korttidsterapi, längre terapier eller föräldrakonsultationer. Psykoterapi med barn sker parallellt med föräldraarbete eller med barn och föräldrar tillsammans.

För ungdomar och unga vuxna 13-24 år erbjuder jag korttidsterapi, längre psykoterapi och vid behov samtalskontakt till föräldrar vars ungdom går i terapi.

 

Hur går det till?

En långtidspsykoterapi kan pågå i allt från några månader till flera år och ger utrymme för en mer genomgripande bearbetning av problem och konflikter i barnets eller den unges aktuella livssituation. Vi träffas regelbundet, oftast en till två gånger i veckan, men även glesare kontakter kan förekomma.

En korttidspsykoterapi är tidsbestämd och brukar omfatta 10-20 samtal. Målformuleringen med terapin blir mer begränsad till ett specifikt problemområde. En psykoterapi inleds alltid med två-tre orienterande samtal. Vi har då möjlighet att tillsammans undersöka och komma överens om psykoterapi hos mig kan vara till hjälp.

Parsamtal/parterapi

Kriser och oenighet hör till i relationer. Bekymmersamt för relationen kan vara när ömsesidighet och känslomässigt givande och tagande upplevs ojämlikt, eller när relationen fastnar i ett tyst eller verbalt krig som i längden tar död på både kärlek och vänskap, och i värsta fall påverkar både barn eller närstående negativt.

Parsamtal eller en mer fördjupad parterapi hos en psykoterapeut kan vara ett sätt att komma vidare i en parrelation när man upplever att svårigheter i relationen inte går att lösa på egen hand. Samtalen blir ett gemensamt utforskande arbete med syfte att finna möjligheter till förändring.

 

Hur går det till?

Inledningsvis formulerar vi tillsammans de frågor och problem som behöver bearbetas. Många gånger räcker det med endast några samtal för att göra en förändring. Man kan också välja att komma under en längre period.

Familjesamtal/familjebehandling

Skäl till att söka stöd för hela familjen kan vara när man upplever att familjesituationen är i kris och berör flera familjemedlemmar. Några vanliga orsaker till problem i familjen kan vara:

 • Konflikter och bråk
 • Gränssättning
 • Relationsproblem eller kommunikationssvårigheter
 • Utagerande beteende
 • Nedstämdhet och oro
 • Psykisk ohälsa eller beroendeproblematik
 • Våld
 • Skolproblematik

Hur går det till?

Inledningsvis formulerar vi tillsammans de frågor och problem som behöver bearbetas. Många gånger räcker det med endast några samtal för att göra en förändring. Man kan också välja att komma under en längre period.

Handledning

Jag handleder individuellt och i grupp inom exempelvis skola, vård- och omsorg, behandling och socialt arbete. Beroende på uppdrag handleder jag i såväl privat eller idéburen verksamhet som inom kommun och region.
Arbete med människor kan vara både utmanande och svårt. I handledning arbetar vi tillsammans med dilemman, processer eller enskilda situationer där deltagarna bidrar med egna frågeställningar och reflektioner. Syftet med handledning är att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll, samtidigt som det ska finnas stöd och utrymme att bearbeta egna känslor och frågeställningar kring sina klienter, medarbetare, patienter eller elever. Med andra ord syftar handledning till utveckling, avlastning och kvalitetssäkring.

Krissamtal

En kris kan utlösas av en rad olika händelser, till exempel en skilsmässa, en uppsägning en olycka eller ett dödsfall. Olika kriser är en naturlig del av livet och ibland kan det behövas professionellt samtalsstöd under en begränsad period. Många gånger räcker 5-10 samtal för att underlätta bearbetningen av det som hänt. I vissa fall är krisen svårare att hantera och samtalskontakten kan pågå under en längre period.

Om mig

Jag heter Karin Åsebring och är leg. psykoterapeut och fil.kand beteendevetare, specialiserad inom barn-, ungdoms- och föräldrapsykoterapi och diplomerad vid Ericastiftelsen i Stockholm.

Läs mer…

Om mig

Jag heter Karin Åsebring och är leg. psykoterapeut och fil.kand beteendevetare, specialiserad inom barn-, ungdoms- och föräldrapsykoterapi och diplomerad vid Ericastiftelsen i Stockholm.

Läs mer…

t

Om psykoterapi

Olika psykoterapeutiska inriktningar erbjuder samtalsstöd utifrån skilda metoder och teoretiska utgångspunkter. De två största inriktningarna i Sverige är psykodynamisk psykoterapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT), båda inriktningar har starkt vetenskaplig förankring. Läs mer…

t

Om psykoterapi

Olika psykoterapeutiska inriktningar erbjuder samtalsstöd utifrån skilda metoder och teoretiska utgångspunkter. De två största inriktningarna i Sverige är psykodynamisk psykoterapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT), båda inriktningar har starkt vetenskaplig förankring. Läs mer…

Kostnad

 • Psykoterapi (50 min) 900 kr
 • Stödsamtal (50 min) 900 kr
 • Parsamtal (90 minuter) 1400 kr
 • Familjesamtal (90 min) 1400 kr
 • Handledning 1300 kr/timme. Vid handledning utanför Eskilstuna tillkommer bil-/resekostnad.
 • I mån av utrymme finns möjlighet till reducerad kostnad för studenter, arbetslösa eller långtidssjukskrivna.

Om mig

Om mig

Jag heter Karin Åsebring och är leg. psykoterapeut och fil.kand beteendevetare, specialiserad inom barn-, ungdoms- och föräldrapsykoterapi och diplomerad vid Ericastiftelsen i Stockholm.

Under större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat som pedagog och kurator inom skola och behandling med inriktning på barn och unga med skolrelaterade svårigheter och psykosocial/psykiatrisk problematik. Jag har också arbetat många år som terapeut och behandlare inom bland annat socialtjänstens öppenvård, senast som familjebehandlare på Barnahus där jag möter barn och deras närstående efter barnförhör vid misstanke om våld/sexuella övergrepp inom familjen. Tillsammans med teoretisk utbildning har detta varit min skola till en bred pedagogisk, psykosocial och psykoterapeutisk kompetens. Från och med våren 2019 arbetar jag heltid som privatpraktiserande psykoterapeut.

Vad är en legitimerad psykoterapeut?
Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig för psykoterapeut. Legitimation som psykoterapeut kan erhållas av Socialstyrelsen efter psykoterapeutexamen. Utbildningen måste ha genomförts hos en utbildningsanordnare som har examensrätt från Högskoleverket. Examen kräver 90 högskolepoäng under tre års studier på halvtid. Därutöver krävs grundläggande psykoterapiutbildning om 60 högskolepoäng under två år. Studenten måste, för att vara behörig till psykoterapeutstudierna dessutom ha avlagt psykologexamen, läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, socionomexamen eller annan motsvarande utbildning på minst 180 högskolepoäng. Psykoterapeuter arbetar under lagstadgad tystnadsplikt.

Jag heter Karin Åsebring och är leg. psykoterapeut och fil.kand beteendevetare, specialiserad inom barn-, ungdoms- och föräldrapsykoterapi och diplomerad vid Ericastiftelsen i Stockholm.

Under större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat som pedagog och kurator inom skola och behandling med inriktning på barn och unga med skolrelaterade svårigheter och psykosocial/psykiatrisk problematik. Jag har också arbetat många år som terapeut och behandlare inom bland annat socialtjänstens öppenvård, senast som familjebehandlare på Barnahus där jag möter barn och deras närstående efter barnförhör vid misstanke om våld/sexuella övergrepp inom familjen. Tillsammans med teoretisk utbildning har detta varit min skola till en bred pedagogisk, psykosocial och psykoterapeutisk kompetens. Från och med våren 2019 arbetar jag heltid som privatpraktiserande psykoterapeut.

Vad är en legitimerad psykoterapeut?

Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig för psykoterapeut. Legitimation som psykoterapeut kan erhållas av Socialstyrelsen efter psykoterapeutexamen. Utbildningen måste ha genomförts hos en utbildningsanordnare som har examensrätt från Högskoleverket. Examen kräver 90 högskolepoäng under tre års studier på halvtid. Därutöver krävs grundläggande psykoterapiutbildning om 60 högskolepoäng under två år. Studenten måste, för att vara behörig till psykoterapeutstudierna dessutom ha avlagt psykologexamen, läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, socionomexamen eller annan motsvarande utbildning på minst 180 högskolepoäng. Psykoterapeuter arbetar under lagstadgad tystnadsplikt.

Om psykoterapi

Om psykoterapi

Olika psykoterapeutiska inriktningar erbjuder samtalsstöd utifrån skilda metoder och teoretiska utgångspunkter. De två största inriktningarna i Sverige är psykodynamisk psykoterapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT), båda inriktningar har starkt vetenskaplig förankring. Oberoende terapiform finns det gott forskningsstöd för att psykoterapeutiska samtal hjälper och kan få oss att må bättre.

I psykodynamisk psykoterapi utgår man från att psykiska symtom är meningsbärande, att de går att förstå. Ofta handlar det om svårigheter att hitta fungerande sätt att hantera sina känslor och beteenden i relation till andra, vilket kan ge symtom som exempelvis depression och ångest. I en trygg terapeutisk relation finns möjlighet att förstå, känna och tänka om sig själv och sig själv i relation till andra. När underliggande dynamik kommer upp till ytan och blir förstådd, tänkt och talad om minskar ofta symtomen. Ibland är det yttre påfrestningar som komplicerar våra liv, händelser och sammanhang som vi inte kan eller upplever att vi inte kan påverka. Psykoterapi kan hjälpa oss hitta mer konstruktiva förhållningssätt och lösningar i såväl den inre som yttre världen och på så sätt reducera psykiska symtom som begränsar livet. Att reflektera och nyansera bilden och föreställningar om sig själv och andra, ger nya perspektiv och öppnar vägar för förändring.

Psykodynamisk psykoterapi har en lång och rikt förgrenad tradition som ständigt utvecklas. Modern psykodynamisk psykoterapi bygger på vetenskap och väl beprövad erfarenhet. Med andra ord har PDT idag starkt forskningsstöd och god evidens och lämpar sig mycket väl vid depressions- eller ångestrelaterade tillstånd såväl som vid stressrelaterade tillstånd, relationell eller social problematik, kris- och sorgearbete, traumatiska upplevelser m.m.

Läs mer om psykodynamisk forskning och psykoterapi här: psykodynamiskt.nu

Olika psykoterapeutiska inriktningar erbjuder samtalsstöd utifrån skilda metoder och teoretiska utgångspunkter. De två största inriktningarna i Sverige är psykodynamisk psykoterapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT), båda inriktningar har starkt vetenskaplig förankring. Oberoende terapiform finns det gott forskningsstöd för att psykoterapeutiska samtal hjälper och kan få oss att må bättre.

I psykodynamisk psykoterapi utgår man från att psykiska symtom är meningsbärande, att de går att förstå. Ofta handlar det om svårigheter att hitta fungerande sätt att hantera sina känslor och beteenden i relation till andra, vilket kan ge symtom som exempelvis depression och ångest. I en trygg terapeutisk relation finns möjlighet att förstå, känna och tänka om sig själv och sig själv i relation till andra. När underliggande dynamik kommer upp till ytan och blir förstådd, tänkt och talad om minskar ofta symtomen. Ibland är det yttre påfrestningar som komplicerar våra liv, händelser och sammanhang som vi inte kan eller upplever att vi inte kan påverka. Psykoterapi kan hjälpa oss hitta mer konstruktiva förhållningssätt och lösningar i såväl den inre som yttre världen och på så sätt reducera psykiska symtom som begränsar livet. Att reflektera och nyansera bilden och föreställningar om sig själv och andra, ger nya perspektiv och öppnar vägar för förändring.

Psykodynamisk psykoterapi har en lång och rikt förgrenad tradition som ständigt utvecklas. Modern psykodynamisk psykoterapi bygger på vetenskap och väl beprövad erfarenhet. Med andra ord har PDT idag starkt forskningsstöd och god evidens och lämpar sig mycket väl vid depressions- eller ångestrelaterade tillstånd såväl som vid stressrelaterade tillstånd, relationell eller social problematik, kris- och sorgearbete, traumatiska upplevelser m.m.

Läs mer om psykodynamisk forskning och psykoterapi här: psykodynamiskt.nu

Kontakta mig

Kontakta mig

Ring mig på 070-718 36 30, eller skicka epost till kontakt@asebringpsykoterapi.se eller skicka ett meddelande via formuläret nedan. Mottagning på Eskilstuna Psykoterapi, Köpmangatan 58 i Eskilstuna. Visa på karta

7 + 1 =

1 + 10 =

Karin Åsebring Psykoterapi & Konsultation  |  Mottagning: Köpmangatan 58 i Eskilstuna  | Telefon 070-718 36 30  | info@asebringpsykoterapi.se

Karin Åsebring Psykoterapi & Konsultation
Mottagning: Köpmangatan 58 i Eskilstuna
Telefon 070-718 36 30
info@asebringpsykoterapi.se